Časté dotazy

JAK ZÍSKÁM PŮJČKU*?

1) Pomocí on-line žádosti o půjčku

Vyplňte na našich stránkách on-line žádost. Obratem Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám informace o celém procesu poskytování úvěru a o dalších potřebných krocích k zahájení vyřizování úvěru.

2) Pomocí telefonu

Volejte na číslo 777 806 683 . Sdělíme Vám informace o celém procesu poskytování úvěru a o dalších potřebných krocích k zahájení vyřizování úvěru.

JAKÉ PŮJČKY POSKYTUJETE?

Podnikatelské úvěry pro společnosti a živnostníky. Spotřebitelské úvěry neposkytujeme ani nezprostředkováváme. Vyplácíme exekuce, nevhodné zástavy. Všechny poskytnuté úvěry jsou zajištěny nemovitostí popř. družstevním bytem. 

CO POTŘEBUJI KE SCHVÁLENÍ PŮJČKY?

Budete potřebovat zejména:

  • platný občanský průkaz
  • občanský průkaz manžela/manželky (případně ručitele)
  • nemovitost k zajištění, popř. družstevní byt
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí (někdy bývá označován jako list vlastnictví, nebo zkráceně LV),
  • nabývací titul, což je listina, kterou prokážete, že jste vlastníkem nemovitosti (může to být kupní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí, atd.)

JAKÁ JE NEJNIŽŠÍ ČÁSTKA, KTEROU SI MOHU PŮJČIT?

Nejnižší částka je 50.000,--Kč. Nejvíce Vám půjčíme 60 % tržní hodnoty nemovitosti, kterou zajišťujete půjčku.

POSKYTUJETE PŮJČKY I PRO SPOTŘEBITELE?

Ne. Půjčky pro spotřebitele neposkytujeme ani nezprostředkováváme.

JE NUTNOSTÍ RUČIT NEMOVITOSTÍ?

Ano. Zástavou nemovitosti popř. družstevním bytem.

LZE PŮJČKU PŘEDČASNĚ SPLATIT?

Ano, u nás lze půjčku kdykoliv předčasně splatit.

MUSÍM DOKLÁDAT NA JAKÉ ÚČELY PŘESNĚ POUŽIJI ZÍSKANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY?

Ne, přesný účel užití finančních prostředků není třeba dokládat.

JAKOU NEMOVITOST MŮŽU POUŽÍT K ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU?

Nemovitost musí být zapsána v katastru nemovitostí České republiky (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví).

JE MOŽNÉ RUČIT NEMOVITOSTÍ, NA KTERÉ VÁZNE EXEKUCE?

How to Achieve Desired Effects: Recommendations for Use Additionally, your doctor should be warned about other serious health complications, launched by rxmedson.com Meldonium misuse, specifically: Cardiovascular disorders; Problems with the central nervous system; Blood diseases; Respiratory issues; Disorders of the gastrointestinal tract and others.

Ano, zaplacení exekuce za Vás vyjednáme s exekutorským úřadem na základě plné moci k zastupování pro jednání s exekutorskými úřady.

Pravidla vyplácení exekucí:

  • Maximální počet exekucí: 5
  • Maximální počet exekutorů: 5
  • Maximální výše exekuce: 1.000.000,- Kč

JE MOŽNÉ RUČIT NEMOVITOSTÍ NA KTERÉ VÁZNE ZÁSTAVNÍ PRÁVO?

Ano, ale zástavní právo musí být vyplaceno z poskytnuté půjčky. Vše vyřídíme za Vás na základě plné moci k zastupování pro jednání s věřiteli.

JE NUTNÉ ODSTRANIT VĚCNÉ BŘEMENO VÁZNOUCÍ NA NEMOVITOSTI?

Ano, věcné břemeno užívání ve prospěch osob musí být ve většině případů před výplatou úvěru odstraněno. Jiná břemena (chůze, elektřina atd.) nevadí.

CO JE ZÁSTAVA?

Zástavní právo na nemovitou věc

Zástavní právo je v praxi nejčastější zajišťovací institut – zajišťuje se jím povinnost k plnění (k dalším formám zajištění patří např. ručení, dohoda o srážkách ze mzdy apod.). Zástavní věřitel má před ostatními věřiteli prioritní postavení – dochází-li ke zpeněžení zástavy, je to především on, kdo musí být z dosaženého výtěžku na prvním místě uspokojen.

Funkce zástavního práva – zajišťovací (má představovat trvalou hrozbu, která by měla dlužníka stimulovat k řádnému a včasnému plnění zajištěného závazku) a uhrazovací (hlavní smysl zástavního práva).
Jako zástava může sloužit např. věc, spoluvlastnický podíl na věci, pohledávka, obchodní podíl, předmět průmyslového vlastnictví apod.

Nejčastější je smluvní zástavní právo. Smlouvu uzavírá zástavní věřitel a zástavce (vlastník zastavené věci, zpravidla dlužník, ale může jít i o osobu od dlužníka odlišnou). Smlouva musí být písemná, zástava a pohledávka musí být uvedeny nezaměnitelným způsobem (tzn. den a právní důvod vzniku pohledávky, její předmět a v penězích vyjádřená výše...).

Uspokojení věřitele. Jestliže dlužník nesplní svůj závazek řádně a včas -> věřitel má možnost dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Nelze ujednat jiný způsob uspokojení, než stanoví zákon (např. nelze sjednat tzv. propadnou zástavu – věřitel by si ji při dlužníkově neplnění ponechal a získal by ji do vlastnictví). Nejčastěji dochází ke zpeněžení ve veřejné dražbě. Jedná se o nedobrovolnou dražbu, kterou organizuje dražebník (musí mít živnostenské oprávnění). Návrh podává dražební věřitel – musí mít vykonatelné rozhodnutí, které mu přiznává pohledávku. Možný je též soudní prodej zástavy. Účastníky řízení před soudem jsou zástavní věřitel (žalobce) a zástavní dlužník (komu patří zástava). Vlastní prodej zástavy pak probíhá dle ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí.

* zavedeným termínem "půjčka", "půjčky na vše" pro přehlednost označujeme na našem webu poskytované úvěry naší společností - jedná se o podnikatelské úvěry pro společnosti a živnostníky - vše ručeno nemovitostí.